LOGOWANIE REJESTRACJA
24m.pl - systemy monitoringu wizyjnego darmowa wycena dostawa w 24h gwarancja bezpiecznych zakupów
TEL.: 71 333 19 00 | 71 333 19 01 | 71 333 19 02 | 71 333 19 03 | 602 381 898 | 601 246 666 | 501 279 500 | 792 227 000
MAIL: 24m@24m.pl
Wartość koszyka: Ilość:
DARMOWA WYCENA | PROMOCJE I NOWOŚCI | WSZYSTKO O ZAKUPACH | REGULAMIN | MULTIMEDIA | OFERTA DLA INSTALATORÓW | KONTAKT
KATEGORIE PRODUKTÓW
koszt wysyłki zawsze 19zł
81
404
BLOG - wyszystko o monitoringu wizyjnym
koszt wysyłki zawsze 19zł
Więcej o nas

REGULAMIN

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.24m.pl prowadzony jest przez Grzegorza Siemienkowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PROTEL” w Sobótce przy ulicy Poprzecznej 6, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka pod nr 002212/06, NIP 897-106-72-06, e-mail poczta@24m.pl, nr telefonu 071 333 19 00.

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym 24m.pl wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu podczas procesu zakładania Konta (którego definicja zostanie podana poniżej).

§1. Definicje

1. Przez wskazane poniżej określenia należy w dalszej części Regulaminu rozumieć:
1.1. Konto – zbiór zasobów przypisanych konkretnemu Kupującemu umożliwiających jego identyfikację.
1.2. Kupujący – każda osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego i dokonuje zakupów u Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3. Regulamin – niniejszy zbiór zasad określający w szczególności prawa i obowiązki Kupującego oraz Sprzedawcy.
1.4. Rejestracja – proces wprowadzania przez Kupującego wymaganych przez Sprzedawcę danych, niezbędnych w celu utworzenia Konta.
1.5. Serwis – prowadzony przez Sprzedawcę w Sobótce przy ulicy Poprzecznej 6, 55-050 Sobótka punkt napraw Towarów Wadliwych.
1.6. Serwis Producenta – zewnętrzny względem Serwisu punkt serwisowy dokonujący napraw na zlecenie Sprzedawcy.
1.7. Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.24m.pl, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupów u Sprzedawcy.
1.8. Sprzedawca – Grzegorz Siemienkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL w Sobótce przy ul. Poprzecznej 6, 55-050 Sobótka wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka pod nr 002212/06 lub osoby przez niego upoważnione.
1.9.Strona Internetowa – adres www.24m.pl, pod którym znajduje się Sklep Internetowy.
1.10. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.11. Towar Docelowy – Towar, na który kupujący chce dokonać wymiany wcześniej nabytego Towaru.
1.12. Towar Wadliwy – Towar, w którym ujawniła się wada fizyczna polegająca na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
a)nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego,
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jego przeznaczenia,
d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
1.13. Zgłoszenie Reklamacyjne – formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Kupującego w celu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
1.14. Formularz odstąpienia od umowy – formularz zgłoszeniowy, który Kupujący będący Konsumentem wypełnia w celu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
1.15. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku.
1.16. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§2. Zakupy

1. Kupujący oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego według następujących zasad:
1.1. Przed zakupem Kupujący zobowiązany jest się zalogować.
1.2. Kupujący nieposiadający jeszcze Konta, zobowiązany jest do jego utworzenia, korzystając z opcji “dodawanie nowego użytkownika”.
1.3. Zakupu wybranego Towaru dokonuje się za pomocą opcji “dodaj do koszyka”.
1.4. Po wykonaniu czynności, o których mowa powyżej należy wybrać sposób płatności.
2. Kupujący może również dokonywać zakupów za pomocą:
2.1. Środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu. W przypadku zamówień telefonicznych Kupujący otrzyma podsumowanie zamówienia drogą mailową, wraz z dokładnym wskazaniem ceny, jej składowych oraz terminu dostawy. Kupujący zobowiązany jest przesłać potwierdzenie zawartych w podsumowaniu warunków, co uruchomi procedurę realizacji zamówienia.
2.2. Środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Zamówienia składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej przebiegały będą wg procedury wskazanej w punkcie 2.1.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2. Kupujący przed dokonaniem zakupu zobowiązany jest potwierdzić Sprzedawcy, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
3.1. Sprzedawca przekazuje Kupującemu będącemu Konsumentem, potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w formie dokumentu PDF załączonego do wiadomości e-mail przesłanej na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, najpóźniej w chwili dostarczenia mu Towaru.
4. W przypadku przesyłek pobraniowych zamawiane produkty wysyłane są w tym samym Dniu Roboczym, jeśli zamówienie zostało złożone do godz. 15:00. W przypadku przesyłek opłacanych z góry, wysyłka następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, jednak nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty.
5. W dniu wysłania przesyłki Kupujący otrzymuje informację na podany podczas Rejestracji adres e-mail o wysłaniu Towaru wraz z nr. listu przewozowego.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca udziela niezbędnych informacji pod dostępnymi na Stronie Internetowej numerami telefonu lub poprzez e-mail.

§3. Dostawa

1. Zakupiony towar jest wysyłany kurierem GLS. Sprzedawca nie wysyła Towaru za pośrednictwem innych firm kurierskich, ani Poczty Polskiej.
2. Koszty transportu (wysyłki) wynoszą 19zł brutto i w całości obciążają Kupującego. W przypadku zakupu więcej niż jednego Towaru (niezależnie od ilości zakupionego Towaru) Towar jest wysyłany jedną przesyłką.
3. Przy realizacji zamówień, których waga przekracza 30kg Sprzedawca zastrzega sobie prawo wysyłki w dwóch lub więcej paczkach oraz doliczenia dodatkowych kosztów transportu wg stawki za przesyłkę określonej w ust. 2. O wszelkich dodatkowych kosztach związanych z przesyłką Kupujący zostanie poinformowany.
4. W razie, gdy stan paczki przy odbiorze wzbudza wątpliwości Kupującego, prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności Kuriera. Nie będzie to miało wpływu na uznanie roszczeń Kupującego, natomiast ułatwi Sprzedającemu procedurę reklamacji u przewoźnika.

§4. Płatność

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
1.1. Za pobraniem - przy odbiorze za Towar oraz przesyłkę.
1.2. Przedpłata - z góry na konto bankowe Sprzedawcy.
1.3. mTransfer.
1.4. Za pośrednictwem serwisu platnosci.pl (np. kartą kredytową).
2. Przy wysyłce zagranicznej Sprzedawca zastrzega przedpłatę na konto bankowe lub płatność kartą kredytową jako jedyną formę płatności.
3. W przypadku wysyłki za granicę (na terenie UE) zmianie ulega koszt wysyłki i wynosi 169,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) netto, czyli – po uwzględnieniu podatku VAT wg aktualnie obowiązujących stawek - 207,87 zł (słownie: dwieście siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy) brutto.
4. Na każdy zakupiony Towar Sprzedawca wystawia fakturę według następujących zasad:
4.1. Kupującemu będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wystawiana jest faktura imienna.
4.2. Kupującemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi podanymi przez Kupującego przy rejestracji.

§5. Rękojmia z tytułu odpowiedzialności za wady fizyczne Towaru oraz procedura reklamacyjna

1. Towary są nowe, fabrycznie zapakowane, pochodzą z legalnego źródła i są bez wad.
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
3. Kupujący może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia, że Towar jest Wadliwy. Reklamacje z tytułu wady Towaru obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W przypadku wykrycia wady Towaru, Kupujący – chcąc skorzystać z udzielonej rękojmi, o której mowa w pkt 2 – zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę na piśmie, bądź pocztą elektroniczną na adres sklep@24m.pl o wykrytej wadzie, a następnie wypełnić otrzymane Zgłoszenie Reklamacyjne i odesłać Towar Wadliwy wraz z wypełnionym Zgłoszeniem Reklamacyjnym na adres Serwisu.
5. Kupujący zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć odsyłany Towar. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe wskutek niewłaściwego transportu do Serwisu.
6. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać dane Kupującego i zakupionego Towaru, wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji oraz żądanie Kupującego. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o obniżeniu ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymienić Towar Wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego, o którym mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia doręczenie Sprzedawcy Towaru Wadliwego wraz ze Zgłoszeniem Reklamacyjnym i dowodem zakupu Towaru. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
8. Jeśli Sprzedawca uzna żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić Towar Wadliwy na wolny wad lub usunąć wadę w rozsądnym terminie bez nadmiernych niedogodności, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Kupującemu.
10. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Kupującego. Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rachunek, na który ma być dokonany zwrot zostanie podany przez Kupującego drogą mailową na adres sklep@24m.pl
11. Koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.
12. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą w szczególności:
a) wystąpienie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy Inspekcji Handlowej,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
c) wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
13. Kupujący może skorzystać z platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów ze Sprzedawcą. Strona ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§6. Wyłączenie przepisów o rękojmi

1. Sprzedawca niniejszym, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłącza stosowanie przepisów k.c. w zakresie rękojmi za wady uregulowane w art. 556 – art. 576 k.c.
2. Sprzedawca obejmuje sprzedawane Towary 12-miesięczną gwarancją.
3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania, gdy Kupującym jest Konsument.

§7. Zwrot Towaru przez konsumenta

1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w okresie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Odstąpienie od umowy oraz zwrot Towaru następują według następujących zasad:
2.1. Kupujący odstępuje od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie na piśmie lub drogą elektroniczną na adres sklep@24m.pl, używając Formularza odstąpienia od umowy. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w zakładce „Download” umieszczonej w prawej części strony www Sklepu Internetowego.
2.2. Towar należy odesłać na adres korespondencyjny podany na Formularzu odstąpienia od umowy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
2.3. Sprzedający będzie akceptował zwroty Towarów dokonywane przez Konsumentów m. in. za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zwykłym trybie, jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru Sprzedającemu.
2.4. W razie odstąpienia od umowy w sposób określony w Regulaminie, Sprzedawca wystawia fakturę korygującą na zakupiony Towar, którą wysyła na adres Kupującego. Zwrot płatności, uwzględniający koszty przesyłki Towaru do Kupującego, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Sprzedawca zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty zwracanej płatności, o której mowa w ust. 2.4., o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości Towaru, będącym wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


§8. Wymiana towaru

1. W szczególnych przypadkach, przy uwzględnieniu pkt 2, Sprzedawca dopuszcza możliwość wymiany zakupionego Towaru na Towar Docelowy w tej samej lub wyższej cenie w terminie 14 dni od dnia zakupu Towaru.
2. Towar może być wymieniony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieodpakowanym i nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam Towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
3. W celu dokonania wymiany Towaru, Kupujący zobowiązany jest uprzednio poinformować o tym zamiarze Sprzedawcę, wypełnić Zgłoszenie Reklamacyjne i odesłać je wraz ze sprzętem na wskazany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym adres. Koszty przesyłki zarówno do Serwisu, jak i z powrotem do Kupującego pokrywa Kupujący. W Zgłoszeniu Reklamacyjnym powinna znaleźć się informacja, na jaki Towar ma zostać wymieniony Towar będący przedmiotem wymiany.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości Serwis skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia przebiegu wymiany.

§9. Ochrona prywatności
1. Kupujący, który dokonał Rejestracji i posiada Konto oraz zaakceptował treść Regulaminu wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze sprzedażą przez Sprzedawcę Towarów w ramach prowadzonego przez Sprzedawcę Sklepu [dot. to m.in. otrzymania potwierdzenia umowy zawartej na odległość drogą mailową na podany podczas Rejestracji adres e-mail].
2. Kupujący zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim.
4. Sprzedawca zapewnia Kupującym możliwość zapisania się do newslettera w dwojaki sposób:
a) poprzez wypełnienie okna typu pop-up pojawiającego się podczas odwiedzin Sklepu Internetowego. Pola, jakie wymagają uzupełnienia to imię oraz adres e-mail,
b) poprzez skorzystanie z opcji Lista mailingowa, widocznej w lewej części Sklepu Internetowego. Po wpisaniu adresu e-mail i kliknięciu przycisku dodaj (ikona krzyżyka „+”) Kupujący zostaje zapisany do newslettera.
5. Kupujący oświadcza, że zapisanie się do newslettera z wykorzystaniem jednego z ww. sposobów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Kupującego na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
6. Kupujący ma prawo wypisać się z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy poczta@24m.pl Sprzedający zobowiązuje się na usunięcie adresu e-mail Kupującego w ciągu 14 dni od daty otrzymania tej wiadomości.

doœwiadczenie w bran¿y monitoringu wizyjnego tysi¹ce zadowolonych klientów gwarancja dostawy w 24h gwarancja satysfakcji profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne
ZAUFALI NAM:
24m.pl - systemy monitoringu wizyjnego
newsletter

PROTEL - sklep internetowy 24m.pl
ul. Poprzeczna 6 | 55-050 Sobótka | NIP: 8971067206 | tel. 71 333 19 00 | e-mail: 24m@24m.pl
2017 © www.24m.pl